ගෑස් උත්පාදක විසඳුම

  • Synthetic Gas

    සින්තටික් වායුව

    සංශ්ලේෂණ වායුව, කෘත්‍රිම වායුව හෝ නිෂ්පාදක වායුව ලෙසින්ද හැඳින්වෙන Syngas සින්ගස් වෙතින් ලැබෙන බලය, කාබන් අඩංගු විවිධ ද්‍රව්‍ය වලින් නිපදවිය හැක.මේවාට ජෛව ස්කන්ධ, ප්ලාස්ටික්, ගල් අඟුරු, නාගරික අපද්‍රව්‍ය හෝ සමාන ද්‍රව්‍ය ඇතුළත් විය හැකිය.ඓතිහාසික වශයෙන් නගර ගෑස් ගෑස් සැපයුමක් සැපයීම සඳහා භාවිතා කරන ලදී ...
    වැඩිදුර කියවන්න