සමාගම් සංස්කෘතිය

ආයතනික මෙහෙවර /
පාරිභෝගික අභියෝග සහ පීඩනයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම, තරඟකාරී බලය සහ බල විසඳුම් සහ සේවා සැපයීම, පාරිභෝගිකයින් සඳහා උපරිම වටිනාකමක් නිර්මාණය කිරීම දිගටම කරගෙන යාම;


ආයතනික දැක්ම /
ගෝලීය දැක්ම, සහ ලෝක මට්ටමේ නිෂ්පාදන සහ සේවා සමාගමක් ලෙස පිළිගැනේ;


ව්යවසාය සංවර්ධන ප්රතිපත්තිය /
එකමුතුකම සහ ප්‍රගතිය, පර්යේෂණ සහ නවෝත්පාදන, කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කිරීම, වෙළඳ නාමයක් ස්ථාපිත කිරීම;


ව්යවසාය සංවර්ධන ධාවකය /
ප්රතිසංස්කරණ සහ නවෝත්පාදනය, කණ්ඩායම් නිරවද්යතාව, කාර්ය මණ්ඩල තෘප්තිය


ගුටායි මිනිසුන්ගේ ගුණාත්මකභාවය /
පයින් වැනි අඛණ්ඩතාව, වානේ වැනි අනුකූලතාව, මුහුද වැනි ඉවසීම, සුළඟ මෙන් ක්රියා කිරීම.

vbutyjgh

bvnmyui

hgkhj

jhgkhj