නිෂ්පාදන බලපත්රය

ISO 9001 තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති සහතිකය සහ ISO 14001 පාරිසරික කළමනාකරණ පද්ධති සහතිකය සහිත GTL Power සමාගම :“විදුලි ජනක යන්ත්‍ර, ආලෝක කුළුණු, වෙල්ඩින් උත්පාදක යන්ත්‍රය, PTO ජනක යන්ත්‍ර සහිත ට්‍රැක්ටරය සහ දෙමුහුන් උත්පාදන පද්ධති සඳහා සැලසුම්, නිෂ්පාදනය, අලෙවිකරණය සහ තාක්ෂණික සහාය.”

GTL බලශක්ති උත්පාදක කට්ටල යුරෝපීය නීතිවලට අනුකූල වන අතර CE ලකුණු කිරීම ලබා දී ඇත.

20190606144332_65420