වායු සම්පීඩක විසඳුම

  • Railway Traffic Air Compressor Application

    දුම්රිය ගමනාගමන වායු සම්පීඩක යෙදුම

    වායු සම්පීඩක කට්ටල දුම්රිය පෑඩිං, වැලි ප්‍රවාහනය, සාමාන්‍ය භාවිතය, උල්ෙල්ඛ පිපිරවීම, ඉසින පින්තාරු කිරීම සහ තිරිංග පද්ධති සඳහා සම්පීඩිත වාතය සපයයි.නිෂ්පාදන සඳහා ප්‍රධාන ඉල්ලීම්: දුම්රිය පෑඩිං, වැලි ප්‍රවාහනය, සාමාන්‍ය භාවිතය, උල්ෙල්ඛ පිපිරවීම, පාරවිලයනය, වායු තිරිංග ක්‍රියාත්මක කිරීම, කාර් රිටාර්...
    වැඩිදුර කියවන්න